[giaban]12,000,000[/giaban][giacu]13,000,000[/giacu] [mota][/mota] [chitiet][/chitiet] [huongdan][/huongdan] [hot]- 11%[/hot]